تقسیم سلولی (علوم چهارم، درس 9، بدن ما)

محمد در ساعت سه و چهل دقیقه جمعه دو مهر فرستاده شده - در این ویدئو با تقسیم سلولی آشنا می شویم.
ویدیوهای مرتبط