چهارمین پادکست تخصصی در کافه رسانه️(۲)

محمود احمدی در ساعت بیست و یک و چهل و شش دقیقه پنجشنبه یک مهر ایجاد شده - چهارمین پادکست تخصصی در کافه رسانه️ با عنوان: کنشگری زنان در رسانه‌های اجتماعی بر طبق الگوی سوم زن استاد: مریم غازی اصفهانی دکتری فرهنگ و ارتباطات 2قسمت دوم ادامه دارد... کاری از: کانون فرهنگی رسانه‌ای پادا و نگاه نو فکر نو با ما در کافه رسانه همراه باشید www.cafe-pada.ir ️
ویدیوهای مرتبط