ای که یادت یاد کننده را شرافت است

فتانه مرادی در ساعت سه و بیست و شش دقیقه پنجشنبه یک مهر ایجاد شده - ای که یادت یاد کننده را شرافت است
ویدیوهای مرتبط