ربات کوچکی با قابلیت عبور از هر نوع مانع!

چنگیر در ساعت شانزده و نوزده دقیقه شنبه دو مرداد فرستاده شده - ویدیو پژوهشگران رباتی ساخته‌اند که توانایی عبور از هر مانعی را دارد. این ربات کوچک با دویدن و پرش حتی توانایی باز کردن در و بالا رفتن از فنس را نیز داراست. از کانال ویدیو های خبری و جالب
ویدیوهای مرتبط