صعود به طویل ترین پل کابلی جهان در روسیه

رویا در ساعت چهارده و سی و پنج دقیقه شنبه دو مرداد ارسال شده - پل کابلی راسکی در تنگه بسفر روسیه که این پل شهر ولادی وستک را به جزیره روسکی مرتبط میکند طولانی ترین پل کابلی جهان به شمار میرفت البته قبل از اینکه پل کابلی دریایی جیاشینگ- شائوشینگ در چین با طول 6.2 ...
ویدیوهای مرتبط