پروژه ی ریزپردازنده و اسمبلی

بلک پینک در ساعت چهارده و بیست و چهار دقیقه شنبه دو مرداد آپلود شده - در این پروژه با استفاده از دانش کلی از آردوئینو و asp core با استفاده از پورت سریال چراغ داخلی آردوئینو را خاموش روشن میکنیم
ویدیوهای مرتبط