توانمندی لیزری ایران در نمایشگاه لیزر

محمود احمدی در ساعت چهارده و هفده دقیقه شنبه دو مرداد دریافت شده - ویدیو در این گزارش که در برنامه بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان پخش شده است، توانمندی کشورمان در حوزه صنعت لیزری مطرح شده است. از کانال اخبار اقتصادی و...
ویدیوهای مرتبط