بازداشت نیروهای سوری تحت حمایت ترکیه توسط ارتش ملی لیبی (ویدیوی قدیمی)

ببر خسته در ساعت چهارده و هشت دقیقه شنبه دو مرداد ایجاد شده - بازداشت نیروهای سوری تحت حمایت ترکیه توسط ارتش ملی لیبی (ویدیوی قدیمی)
ویدیوهای مرتبط