عمود پرواز با سرنشین

مبارکی در ساعت چهارده و پنج دقیقه شنبه دو مرداد فرستاده شده - اولین عمود پرواز الکترونیکی با سرنشین، توسط یک تیم آلمانی ساخته شد. شما می توانید با مراجعه به وب سایت www.robotical.ir فیلم کامل و همچنین اطلاعات بیشتری در ارتباط با این پروژه بدست آورید.
ویدیوهای مرتبط