عربی ارگ آهنگ31(ائل گولی تبریز)

فاطمه احمدی در ساعت بیست و دو و بیست و چهار دقیقه یکشنبه سی خرداد آپلود شده - شهرتبریز است کوی دلبران ساربانا بار بگشا زاشتران شهر تبریز است و مشکین مرز و بوم مهد شمس و کعبه ملای روم کاورانا خوش فرود آی و درآی ای بتار قلب ما بسته در آی شهر ما امشب چراغان می کند آفتاب چرخ مهمان می ...
ویدیوهای مرتبط