مقتدر در مقابل مردم و ذلیل در مقابل انگلیس

Ramin در ساعت بیست و یک و چهل و پنج دقیقه دوشنبه بیست و هفت اردیبهشت ایجاد شده - مقتدر در برابر مردم و ذلیل در برابر انگلیس
ویدیوهای مرتبط