آرتمیس

ناصر در ساعت نوزده و پنجاه دقیقه دوشنبه بیست و هفت اردیبهشت ایجاد شده - اسم آرتمیس یک زن دریا نورد بود که همه ی مرد ها ازش می ترسیدند