دوچرخه سواری در بافت قدیم یزد

چنگیر در ساعت سه و سی و پنج دقیقه شنبه هجده اردیبهشت فرستاده شده - توی این ویدیو در کوچه های قدیمی یزد دوچرخه سواری میکینم و از دیدن بافت قدیم یزد لذت میبریم
ویدیوهای مرتبط