تعزیه سوزناک وگریه خیز وداع ابوالفضل با زینب،نوش آباد

مرضیه در ساعت دو و ده دقیقه شنبه هجده اردیبهشت فرستاده شده - مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل نوش آباد در ایام فاطمیه با حضور اساتید برجسته تعزیه کشور در مرکز هیئت ابوالفضلی نوش آباد خیمه گاه تعزیه به پا می کند
ویدیوهای مرتبط