بررسی و تحلیل مدل های ریاضی covid|19

ببر خسته در ساعت هفت و شش دقیقه چهارشنبه پانزده اردیبهشت فرستاده شده - بررسی و تحلیل مدل های ریاضی covid-19
ویدیوهای مرتبط