اپلیکیشن حقوق عوامل مهندسی و نظارت

Ramin در ساعت دو و شش دقیقه چهارشنبه پانزده اردیبهشت ایجاد شده - این اپلیکیشن به منظور دسترسی کلیه عوامل مهندسی و نظارت کارگاهی و شرکتها جهت محاسبه حق الزحمه الزحمه بر اساس بخشنامه های مرتبط تهیه شده است و در آن سعی گردیده کلیه فرآیند محاسبه و موارد بخشنامه ای در یک اپلیکیشن مجتمع شده و دسترسی به آنها تسهیل گردد.
ویدیوهای مرتبط
جدیدترین ویدیوها