صفحه 72ریاضی اول دبستان

قاصدک در ساعت بیست و دو و دو دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت ارسال شده - اهداف -درک مفهوم تساوی با شمردن تعدا اعضا دو دسته -درست کردن دسته ها ی با تعداد مساوی با تناظر یک به یک -تمرین کامل کردن نیمه دیگر شکل بااستفاده از درک مفهوم تقارن
ویدیوهای مرتبط