دموی پایان دوره دانشجویان دوره تربیت مدرس آموزشگاه زبان آینده

نیره پاکباز در ساعت بیست و دو و دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت ارسال شده - امیدواریم با آموخته های که در این دوره یاد گرفته اید به موفقیت های روزافزون در حوزه آموزش دست یابید.
ویدیوهای مرتبط