رعایت نازل پروتکل های بهداشتی در نانوایی ها

فاطمه احمدی در ساعت نوزده و بیست و نه دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت ایجاد شده - کمترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در نانوایی ها صورت می گیرد.
ویدیوهای مرتبط