آموزش کامل پرکتیس دو درس دوم زبان هفتم

کتایون در ساعت هفده و یازده دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت ارسال شده - آموزش کامل و بسیار روان پرکتیس دو از درس دوم زبان پایه هفتم با تلفظ ساده و ترجمه و توضیح تک تک کلمات و جملات