تا قدس رو پس نگیریم آرام نمی گیگیریم

حیدر در ساعت پانزده و چهل و سه دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت ایجاد شده - تا قدس رو پس نگیریم آرام نمی گیگیریم