سلطان فراس

مریم در ساعت چهارده و دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت فرستاده شده - بنام یزدان منان پلنگ مازندران فراس قهرمان بزودی در میدان "آموزش فراس به پلنگ"