می‌دونی پهلوون کیه؟؟!

قاصدک در ساعت یازده و سیزده دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت دریافت شده - برای شادی روح سردار دلها و همرزمان شهیدش سه صلوات