سبد پخار پز

جیحون در ساعت نه و سی و هفت دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت سند شده : سبد پخار پز(لوازم جانبی زود پز کن ریکن دروماتیک) ساخت سوئیس وسیله ای مناسب جهت پخار پز کردن مواد غذایی و استریلیزه کردن ظروف آشپزی کانال تلگرام Rightkish@ لینک سایت
ویدیوهای مرتبط