بازرسی آثار خوردگی داخلی در منطقه عسلویه

امید در ساعت هفت و نه دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت سند شده : یکی از فعالیت‌های دپارتمان مدیریت و مهندسی خوردگی پویش صنعت بختگان، انجام آنالیز تخریب ریشه‌ای (RCFA) نمونه‌های صنعتی است. با آنالیز تخریب و ارزیابی ریسک‌های خوردگی (CRA) قطعات و تجهیزات مهم و پرهزینه، از هدر رفت سرمایه‌های آن سازمان به طور اساسی جلوگیری می‌شود.
ویدیوهای مرتبط