نمایش. دیگران کاشتند و ما خوردیم ، ما بکاریم دیگران بخورند .

ترانه در ساعت شش و سی و یک دقیقه سه شنبه چهارده اردیبهشت آپلود شده - کتاب فارسی پایه سوم. اجرای نمایش درس کار نیک دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم و دیگران بخورند کتاب فارسی
ویدیوهای مرتبط