دستگاه تولید برق

بنفشه در ساعت بیست و دو و هفت دقیقه دوشنبه سیزده اردیبهشت فرستاده شده - ساخت دستگاه تولید برق با دو المیچر و وسایل ساده
ویدیوهای مرتبط