فرکانس شیطان ، 440 هرتز، چگونه مارا مسموم میکنند؟

حمیرا در ساعت نه و سه دقیقه پنجشنبه هجده دی نود و نه آپلود شده - فرکانس شیطان ، 440 هرتز، چگونه مارا مسموم میکنند؟