معرفی مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت به عنوان مرکز همکار موفق سازمان بهداشت جهانی

امید در ساعت یازده و سی و نه دقیقه سه شنبه شانزده دی نود و نه دریافت شده - مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت (NPMC)، به عنوان مرکز همکار موفق سازمان بهداشت جهانی منطقه EMRO، در نشست جهانی مراکز همکار WHO معرفی شد. در نشست مجازی روسای مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت از مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت تبریز به عنوان نمونه ای موفق در مدیریت سیستم سلامت تجلیل شد. در این نشست جهانی، دکتر F.Gulin Gedik از منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، مرکز ملی آموزش مديريت سلامت NPMC را به عنوان یک مركز نمونه موفق در همکاری با سازمان بهداشت جهانی در حوزه مدیریت سیستم سلامت در منطقه EMRO معرفی کرد. وي با معرفی برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت ، همکاریهای این مرکز در زمینه آموزش برای مدیریت بیمارستانها، ایجاد روشی برای ارزیابی و mapping مدیریت سلامت کادر درمان در کشورهای مدیترانه شرقی، و برنامه ریزی برای رویارویی با چالش های ایجاد شده به دنبال پاندمی برای کادر درمان در ایران را مثال زدنی خواند.
ویدیوهای مرتبط